Pro média

Úvod » Pro média

Kontakt pro média

Monika Veselá

mvesela@jtfg.com

 

Fakta ke spolupráci JTLS s holdingem Unicorn

Jednání JTLS s holdingem Unicorn

V roce 2020 oslovila společnost T-Mobile vedení společnosti JTLS s nabídkou zprostředkování kontaktu se skupinou Unicorn s možností potenciální obchodní spolupráce mezi společností JTLS a Unicornem. T-Mobile se odkázal na existující bezproblémovou obchodní spolupráci se skupinou Unicorn. Výsledkem bylo zprostředkování schůzky s Břetislavem Janouškem, obchodním a marketingovým ředitelem Plus4U, jakožto zástupcem skupiny Unicorn. Břetislav Janoušek nám poté představil obchodní záměr – zajistit financování elektroniky pro jejich další pronájem zaměstnancům a spolupracovníkům holdingu Unicorn.

Vzhledem k mezinárodnímu působení a portfoliu klientů, dlouhodobé historii a široké síti zaměstnanců a spolupracovníků holdingu Unicorn považovalo vedení JTLS skupinu Unicorn a společnost Mammoth jako její servisní jednotku za důvěryhodného partnera. Bez zaštítění skupinou Unicorn a bez předpokladu dodávek pro tuto skupinu by jinak nepřicházelo v úvahu, že by JTLS navázala podobný obchodní vztah s Mammothem.

Vyjednávání o smluvní dokumentaci

Za společnost JTLS byl pověřen vyjednáním podmínek spolupráce Vlastimil Nešetřil, člen představenstva JTLS. Hlavní vyjednávací osobou skupiny Unicorn byl Břetislav Janoušek, se kterým se Vlastimil Nešetřil seznámil až při prvním jednání. Do té doby pana Janouška neznal osobně, ani zprostředkovaně.

Je zřejmé, že Břetislav Janoušek byl pověřen vedením skupiny Unicorn, protože záměr, který nám původně představil a poté s námi dojednal, vyústil v uzavření leasingové smluvní dokumentace.

V rámci první dílčí leasingové smlouvy byl dokonce pan Janoušek s doménovým emailem Plus4U přímo určen jako jediná kontaktní osoba. Jelikož společnost Mammoth nebyla vlastníkem věcí, nemohla zboží ani dále prodávat třetím osobám a měla dbát o ochranu vlastnického práva JTLS. Byla též omezena co do možnosti dále zboží pronajímat bez souhlasu JTLS.

Od jara 2021 se takřka rok diskutovala nová verze smlouvy. Za Unicorn do jednání vstupoval kromě Břetislava Janouška také pan Jan Jareš, který řídil právní oddělení skupiny Unicorn a byl členem top managementu Unicornu. Společnost JTLS při jednání zdůrazňovala, že naprostá většina dodaného zboží v rámci této spolupráce musí být určena pouze skupině Unicorn. Naopak Unicorn řešil konkrétní případy, jak bude zařízení evidovat, pokud budou např. telefony přiděleny zaměstnancům holdingu Unicorn a po ukončení jejich pracovního poměru jim budou zařízení odebrána a svěřena do užívání pro služební účely jinému zaměstnanci.

Po dlouhém jednání došlo nakonec v roce 2022 k uzavření rámcové kupní smlouvy. Ta výslovně stanovila, že dodané zboží bude určeno osobám spojeným s holdingem Unicorn a pouze maximálně 10 % zboží může být pronajato osobám mimo holding Unicorn. Textaci smlouvy revidovali právníci samotného holdingu Unicorn. Smlouvu poté podepsali jednatelé společnosti Mammoth jako servisní jednotky skupiny Unicorn, tedy Ondřej Měřinský a Jan Měřinský. Ten dlouhou dobu zastával oficiální pozice v orgánech řady společností skupiny Unicorn a byl též členem Top Managementu Unicorn. Nejvyšší vedení holdingu Unicorn, Plus4U i společnosti Mammoth tedy zcela přesně vědělo, komu je určené zboží, které dodávala společnost JTLS.

Průběh spolupráce

Spolupráce probíhala od února 2021 do února 2023. JTLS vždy řádně nakoupila zboží (především mobilní telefony a příslušenství značky Apple) od renomovaných obchodníků, kterým za něj řádně zaplatila a následně jej dodávala společnosti Mammoth pro skupinu Unicorn.

Společnost Mammoth bez výhrad potvrdila J&T Leasingové společnosti předávací protokoly ke všemu předanému zboží. Součástí dodávek bylo rovněž pojištění zboží, opět opatřené detailním přehledem všech položek. Jedinou výjimkou byly dodávky za poslední měsíc – únor 2023, kdy zástupci společnosti Mammoth převzali zboží, ale odmítli podepsat smluvní dokumentaci na pokyn vedení skupiny Unicorn, viz podrobnosti níže. I to potvrzuje, že obchod probíhal ve skutečnosti s Unicornem, jinak by do něj vedení skupiny nezasahovalo.

Možnost fiktivních dodávek nebo neexistujícího zboží je tedy naprosto vyloučená. Vše bylo fyzicky dodáno, zdokumentováno a především uhrazeno ze strany JTLS. Co však vyloučit nemůžeme, je možnost následné zpronevěry zboží a jeho vrácení do oběhu v rámci skupiny Unicorn, respektive ze strany společnosti Mammoth jako její servisní jednotky.  Společnost JTLS nemohla mít tušení, jak Mammoth ve skutečnosti se zbožím nakládá po jeho převzetí, přestože to bylo jasně definováno ve smlouvě.  

Platby za dodané zboží

Společnost Mammoth nejenže přijímala bezvýhradně zboží od JTLS, ale za zboží i pravidelně hradila měsíční splátky. Jednotlivé platby prováděla účetní společnost spadající do skupiny Unicorn.

Po dobu dodávek ze strany JTLS poskytovala skupina Unicorn společnosti Mammoth finanční podporu, aby zajistila hotovost potřebnou k hrazení splátek. Další společnost holdingu Unicorn navíc zpracovávala i účetnictví a vedení agendy DPH pro společnost Mammoth, takže veškeré platby skupina evidovala. Stejně tak v holdingu Unicorn fungovala i centrální evidence smluv jednotlivých společností skupiny.

Vedení holdingu Unicorn mělo tedy pravidelný a podrobný reporting o tom, jak spolupráce probíhala z hlediska financování. Holding Unicorn zaštítil finanční transakce a řídil společnost Mammoth účetně, daňově i manažersky včetně přímého zapojení členů nejvyššího vedení holdingu do průběhu spolupráce. To vše nám dávalo jistotu, že spolupráce s JTLS probíhá bez problémů a v souladu se smluvními podmínkami.

Profit majitele holdingu Unicorn a Plus4U ze spolupráce s JTLS

Vladimír Kovář, konečný majitel holdingu Unicorn a Plus4U, každý měsíc po dobu 8 let pobíral od společnosti Mammoth s.r.o. pravidelnou odměnu ve výši 1 % z jejích tržeb za licenci k technickému konceptu eshopu a za konzultační služby (doloženo smlouvou z roku 2015). Až do započetí spolupráce s T-Mobile a JTLS byly tržby společnosti Mammoth s.r.o. v desítkách milionů korun, za rok 2022 však převýšily částku 2,7 mld. korun. Každý si může udělat obrázek, jakou výši provize pan Kovář inkasoval. Je tedy naprosto zřejmé, že majitel holdingu Unicorn měl nejen přesné informace o objemu obchodní spolupráce s JTLS, ale sám z ní dlouhodobě finančně profitoval.

Porušení smlouvy na pokyn vedení holdingu Unicorn

V únoru 2023 dodala společnost JTLS společnosti Mammoth poslední dodávky zboží, které si předtím společnost Mammoth u JTLS objednala. V tomto případě smluvní dokumentaci odmítli zástupci společnosti Mammoth podepsat, a to na pokyn pana Jana Jaroše, člena nejvyššího vedení skupiny Unicorn a CEO Unicorn Systems. Později jsme zjistili, že Jan Jaroš takto rozhodl potom, co pan Břetislav Janoušek přestal komunikovat.

Jan Jaroš jakožto zástupce vedení Unicorn na začátku března 2023 přijel osobně do sídla JTLS a vedení společnosti JTLS informoval o zmizení pana Janouška. Kromě toho nám na této schůzce také odhalil, že ve skutečnosti byla námi předaná zařízení dodávána dále do společností pana Janouška, které s nimi manipulovaly. Dle slov pana Jaroše toto probíhalo dlouhodobě s jeho vědomím.

Pana Jaroše jsme upozornili na to, že se jedná o hrubé porušené základních smluvních podmínek a celého smyslu naší spolupráce. Společnost JTLS totiž od začátku dodávala zařízení společnosti ze skupiny Unicorn s tím, že je určené právě do této skupiny. O to větší bylo naše překvapení, že k tomuto porušení docházelo dlouhodobě již během spolupráce, aniž by o tom Unicorn informoval JTLS.

Vyčíslení pohledávek společnosti JTLS

K dodávkám zboží za poslední měsíc spolupráce (únor 2023) JTLS nemohlo doložit kompletní podepsanou smluvní dokumentaci, protože ji kupující odmítl podepsat. Ke všem ostatním dodávkám zboží za uplynulé 2 roky JTLS disponuje podepsanou předávací dokumentací.

Celková výše pohledávek JTLS přihlášených do insolvenčního řízení s Mammoth, které uznal insolvenční soudce, převyšuje hodnotu 1,6 mld. korun. O pravosti zbývajících pohledávek za zboží dodané v únoru 2023 bude teprve rozhodovat soud. Společnost JTLS je přesvědčena, že soud i tyto pohledávky uzná s ohledem na okolnosti, stávající praxi a chování smluvních stran.

Současné aktivity holdingu Unicorn a Plus4U

Skupina Unicorn je ve svém oboru považována za významného mezinárodního hráče, je to obchodní partner řady státních institucí, předních bankovních domů, energetických společností apod. Od takové společnosti všichni očekávají odpovědný přístup a solidní obchodní jednání. I to byl jeden z důvodů, proč se JTLS rozhodla před 2 lety s holdingem Unicorn navázat obchodní spolupráci.

Dnes však působí skupina Unicorn více než nedůvěryhodně. Současné aktivity a chování představitelů holdingu Unicorn a Plus4U od zahájení insolvenčního řízení na Mammoth s.r.o. nás udivují a šokují. A stejně tak i „mlčení“ skutečného majitele, Vladimíra Kováře.

Co se od března 2023 děje?

 • Z webových stránek skupiny Unicorn byly vymazány osoby spojené s případem Mammoth. Příkladem je samotný Břetislav Janoušek, člen Top Managementu Unicorn.
 • Skupina Unicorn se pasuje do role pouhé oběti, otevřeně se snažila odstřihnout od společnosti Mammoth a pokusila se od ní distancovat, přestože nepochybně do skupiny patří.
 • Ve skupině Unicorn dlouhodobě fungoval orgán nazvaný Top Management. Tento název všude na světě označuje vrcholné vedení společnosti, které firmu reálně řídí. I v tomto případě jsou (nebo byli) jeho členy osoby podílející se na řízení skupiny Unicorn a spojení s případem Mammoth. Unicorn tuto skupinu začal označovat účelově jako pouhý „poradní sbor“ zahrnující manažery i externisty.
 • Oba jednatelé Mammoth svými výpověďmi opakovaně dokazují, že nemají přehled o finančním stavu společnosti či nastavení spolupráce, ani o svých osobních odpovědnostech a povinnostech vyplývajících z jejich funkce. Jejich působení bylo spíše formální a chod společnosti fakticky neřídili. Přiznávají, že za svou práci v Mammothu ani nedostávali odměnu. Později vyplynulo, že odměnu dostávali od ovládajících osob, což potvrzuje fakt, že společnost Mammoth řídila ovládající osoba.  
 • Namísto konstruktivního řešení celé situace, které by odpovídalo úrovni mezinárodně působící skupiny Unicorn, jednají zástupci skupiny Unicorn mimořádně neadekvátně. Společnost Mammoth s.r.o. a později i Plus4U se snaží podnikat mediální i právní útoky proti největším věřitelům JTLS a T-Mobile. Snaží se je odvolat z věřitelského výboru, podávají trestní oznámení, včetně trestního oznámení na insolvenčního správce, očerňují je v médiích, snaží se je nařknout z bezdůvodného obohacení apod.

 

Propojení holdingu Unicorn, Břetislava Janouška a společnosti Mammoth

 • Konečný vlastník skupiny Unicorn, pan Vladimír Kovář, inkasoval významné prostředky navázané na obrat společnosti Mammoth. Obdobně různé společnosti ze skupiny Unicorn inkasovaly od společnosti Mammoth nemalé prostředky na základě smluv s neurčitě vymezeným předmětem.
 • Členy orgánu Top management skupiny Unicorn či Unicorn Holding Boardu jsou (nebo byli) osoby přímo spojené s kauzou Mammoth:
  • Vladimír Kovář (majitel skupiny Unicorn i společnosti Mammoth s.r.o., osoba inkasující provize z obratu Mammoth)
  • Jan Měřinský (dříve ředitel Plus4U, jednatel Mammoth s.r.o., člen Top Managementu Unicornu)
  • Jan Jareš (vedoucí právního oddělení Unicorn, komentoval návrh smlouvy s JTLS)
  • Martin Klíma (finanční ředitel Unicorn Systems, působící v účetní společnosti schvalující platby Mammoth)
  • Břetislav Janoušek (domlouval spolupráci za Unicorn a dával pokyny jednatelům Mammoth s.r.o., člen Top Management)
  • Ondřej Laba (člen vedení  Plus4U a účetní společnosti pro Mammoth)
  • Jan Jaroš (člen nejvyššího vedení skupiny Unicorn, který v únoru 2023 zablokoval podpis smluvní dokumentace s JTLS)
 • Břetislav Janoušek vkládal na účet společnosti Mammoth desítky milionů korun v hotovosti. On a jeho manželka dále posílali do společnosti Mammoth další vysoké desítky milionů korun. Účetní a daňovou agendu Mammothu přitom zpracovávala společnost ze skupiny Unicorn.
 • Společnost Unicorn a.s. uzavřela se společností Mammoth memorandum o členství v pracovní skupině Top Management, která se scházela pravidelně za účelem strategického řízení celé skupiny Unicorn. Podílel se tedy na něm i jednatel společnosti Mammoth.
 • Ještě v únoru 2023 fakturovala skupina Unicorn společnosti Mammoth s.r.o. stovky tisíc korun za služby Jana Měřinského, který byl přitom jejím jednatelem a měl tedy jednat v jejím zájmu.
 • Mateřská společnost Plus4U uzavřela se společností Mammoth s.r.o. memorandum o outsoucingu nespecifikovaných služeb a konzultací různého druhu, za které fakturovala společnosti Mammoth 800.000 Kč měsíčně.  
 • Až do 17. dubna 2023 byla společnost Mammoth s.r.o. součástí skupinové registrace k DPH spolu s ostatními společnostmi skupiny Unicorn.
 • Dispoziční oprávnění k bankovním účtům společnosti Mammoth s.r.o. měly osoby ze skupiny Unicorn.

Archiv tiskových prohlášení

25. 6. 2023

S ohledem na uveřejněné prohlášení společnosti Plus4U a událostem poslední doby považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení:

Jsme udiveni přetrvávajícím alibismem a zakrýváním klíčové role koncernu v celé této kauze. Namísto reflexe hlavního dílu odpovědnosti jsme svědky osočování poškozených partnerů a nesoučinnosti v rámci insolvenčního řízení. Podstatná jsou však fakta, od počátku měla JTLS se společností Mammoth uzavřenou smlouvu komerčně dojednávanou a právně připomínkovanou top managementem koncernu Unicorn. Řádně doložené jsou také veškeré dodávky z JTLS, které byly společností Mammoth akceptované. Věříme, že se zástupci koncernu postaví k celé situaci čelem a najdeme řešení, což by bylo jistě pozitivním signálem i pro další obchodní partnery společností koncernu Unicorn.


3. 4. 2023

V návaznosti na informace o platební neschopnosti a insolvenci společnosti Mammoth z koncernu Unicorn, považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení.

J&T Leasingová společnost (dále JTLS) financovala hardware určený zaměstnancům a smluvním spolupracovníkům koncernu Unicorn, který nákupem a distribucí zařízení pověřil společnost Mammoth. Po více než dvouleté bezproblémové spolupráci, došlo v posledním měsíci ze strany této společnosti k výpadku plateb. Zástupci koncernu následně informovali JTLS o možné neschopnosti společnosti Mammoth dostát svým závazkům. Z jednání zároveň vyplynulo, že docházelo k porušování úvěrových podmínek a potenciálně k podvodnému konání zaměstnanců koncernu.

Přes opakovaná jednání se zástupci koncernu nebylo dosaženo dohody o řešení vzniklé situace a JTLS se proto dohodla na postoupení pohledávky specializovanému subjektu na vymáhání. Tyto pohledávky budou přihlášeny do insolvenčního řízení včetně dokladů potvrzujících řádné převzetí předmětů leasingu ze strany společnosti Mammoth.