Spotřebitelský úvěr

Úvod » Finanční produkty » Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr

Druh spotřebitelského úvěru:

Spotřebitelský úvěr poskytovaný pouze v domácí měně (CZK).

Typ úrokové sazby:

Úroková sazba je stanovena jako pevná roční úroková sazba, která je platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Spotřebitelský úvěr

Reprezentativní příklad poskytnutého úvěru:

Celková částka úvěru 70 000 Kč
Doba trvání úvěru 48 měsíců
Úroková sazba 10,90 % p. a.
Četnost plateb měsíčně
Výše pravidelné platby 1 806 Kč
RPSN 11,74 %
Celková částka splatná klientem 86 688 Kč
Datum kalkulace úvěru 30. 9. 2020
Reprezentativní příklad poskytnutého úvěru:

 

 

Náklady úvěru nezahrnuté do celkových nákladů úvěru:

J&T Leasingová společnost, a. s., nepožaduje od klientů úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů nad rámec nákladů poskytnutého úvěru.

Splátky a způsob rozdělení splátek:

Úvěr je splácen v neměnných a pravidelných měsíčních splátkách, dle stanoveného harmonogramu splátek. Úroky jsou spláceny společně se splátkou jistiny. Úhradou všech splátek stanovených v harmonogramu splátek dochází ke splacení celkové výše spotřebitelského úvěru.

Podklady nezbytné k posouzení úvěruschopnosti:

J&T Leasingová společnost, a. s., před poskytnutím úvěru vyžaduje od klientů vyplnit elektronickou Žádost o úvěr. V žádosti jsou uvedeny informace týkající se osobních a identifikačních údajů klienta (ověřitelných z dokladu totožnosti), kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) a údaje o životní a rodinné situaci (typ domácnosti, počet členů domácnosti, typ bydlení, zdroj a výše příjmů, výše měsíčních splátek a výdajů). Údaje o životní a rodinné situaci jsou následně přeneseny mezi přílohy návrhu úvěrové smlouvy. Výši pravidelného příjmu klient dokládá na samostatném zaměstnavatelem stvrzeném formuláři Potvrzení o příjmu. Pokud klient nepředloží výše požadované informace, J&T Leasingová společnost, a.s. nebude schopna posoudit úvěruschopnost klienta a úvěr klientovi neposkytne.

Proces poskytnutí spotřebitelského úvěru:

J&T Leasingová společnost, a. s., před poskytnutím úvěru důkladně vyhodnocuje situaci každého potenciálního klienta. Do žádosti o úvěr klient uvádí informace o své životní, rodinné a finanční situaci, kterou následně dokládá na zaměstnavatelem ověřeném potvrzení o příjmu (k dispozici v dokumentech ke stažení).

Výpočtový model J&T Leasingová společnost, a. s., který posuzuje klientem poskytnuté údaje, zahrnuje do svého vyhodnocení (posouzení úvěruschopnosti) také informace z insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí, databáze neplatných dokladů MV ČR a databáze zájmového sdružení právnických osob SOLUS (k ověření platební morálky a historii). Výsledek výpočtového modelu je klientovi vždy poskytnut. Kladné vyhodnocení žádosti klienta je dodatečně potvrzeno klientovi e-mailem, a to s uvedením dalších instrukcí k uzavření požadované smlouvy.

Požadované zajištění úvěru:

J&T Leasingová společnost, a. s., nevyžaduje zajištění poskytnutého úvěru movitou či nemovitou věcí nebo jinou formu zajištění.

Doplňkové služby:

Uzavření smlouvy o doplňkových službách, pokud jsou J&T Leasingovou společností, a. s., poskytovány, není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru:

Klient je oprávněn kdykoliv po čerpání úvěru předčasně splatit celý úvěr nebo jakoukoliv jeho část. K oznámení tohoto požadavku klientem poskytovateli je určen formulář Vzor oznámení o předčasném splacení (k dispozici v dokumentech ke stažení).

Informace o orgánu dohledu:

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává nad společností Česká národní banka.

Poskytování rady:

J&T Leasingová společnost, a. s., není poskytovatelem nebo zprostředkovatelem rady ve smyslu § 85 odst. 1, zák. 257/2016 Sb.
 

Důsledky nedodržení smluvních závazků:

Pokud je klient v prodlení s úhradou jakékoli splátky úvěru, zavazuje se klient zaplatit J&T Leasingové společnosti, a. s., (dále jen JTLS) úrok z prodlení v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. V případě, že klient je v prodlení s úhradou splátky úvěru po dobu delší 14 kalendářních dní, JTLS vyzve klienta k uhrazení splátky úvěru a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů. V případě marného uplynutí uvedené lhůty je JTLS oprávněna úvěr okamžitě zesplatnit. J&T Leasingová společnost, a. s., posuzuje případně zesplatnění individuálně, a to na základě dostupnosti možné dohody s klientem.

Údaje o registru ověřující oprávnění k činnosti poskytovatele spotřebitelských úvěrů:

Společnost J&T Leasingová společnost, a. s., je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě licence poskytovatele spotřebitelského úvěru. Oprávnění společnosti vykonávat činnost poskytovatele spotřebitelského úvěru je možno ověřit na webových stránkách České národní banky.